Download de Algemene voorwaarden hier. AlgemeneVoorwaardenBoekenKaartenset2015

Versie 1 februari 2015

Artikel 1. Algemeen

1.1 In dit document is ‘Nieuwe Tijd’ het bedrijf Nieuwe Tijd Training & Coaching, gevestigd in Delft Nederland.

1.2 In dit document is ‘Wederpartij’ de koper.

1.3 In dit document betekent ‘websites’: alle Internet­domeinnamen geregistreerd door Nieuwe Tijd en de bijbehorende websites die toegankelijk zijn via het Internet.

1.4 In dit document betekent “Het product”: het Boek Top Wijven danwel Kaartenset.

1.5 Tenzij met Nieuwe Tijd anders is overeengekomen middels e­mail worden de algemene of specifieke voorwaarden of bepalingen van derden niet erkend door Nieuwe Tijd.

1.6 Als enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zijn partijen gehouden zich in te spannen om een vervangende clausule overeen te komen, die de valide en oorspronkelijke intenties van de partijen vertegenwoordigt.

Artikel 2. Toepasselijke recht; geschillen

2.1 Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten geproduceerd of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of voor rekening van Nieuwe Tijd, met uitzondering van de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende internationale handelsovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken (Wenen handel­Verdrag).

2.2 Alle geschillen ook met inbegrip van die welke slechts als zodanig worden beschouwd door één der partijen, als gevolg van, of in verband met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de uitvoering daarvan, en die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechtbank van het district waar Nieuwe Tijd is gevestigd, met dien verstande dat indien een specifieke rechter dwingend aangewezen is als bevoegde rechter het geschil in de eerste plaats aan de aldus benoemde rechter zal worden voorgelegd, echter zonder afbreuk te doen aan het recht van Nieuwe Tijd op inbeslagneming of voorlegging aan juridische instanties van de keuze van Nieuwe Tijd.

2.3. De bepalingen van clausule 2.2 laten onverlet het recht van Nieuwe Tijd om het geschil voor te leggen aan een gekwalificeerde rechter op basis van reguliere competentieregels of om een schikking te verkrijgen op basis van arbitrage of bindend advies.

Artikel 3. Inhoud

3.1 Nieuwe Tijd behoudt zich alle rechten voor en is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie die kan worden gevonden op de Websites. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie op de Websites zal derhalve worden afgewezen. Nieuwe Tijd heeft het recht om de inhoud van de Websites, waaronder promoties op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle opgegeven prijzen zijn enkel geldig voor de aangeboden hoeveelheden.

3.2 Nieuwe Tijd is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s op sites waarnaar wordt verwezen of websites waaraan een gelinked is. Zodra Nieuwe Tijd in kennis wordt gesteld van illegale inhoud op elke website waarop dit betrekking heeft, zal Nieuwe Tijd eventuele links onmiddellijk verwijderen. Wanneer er schade wordt veroorzaakt door het gebruik van informatie op pagina’s waarnaar wordt verwezen, dan is de auteur van de respectievelijke pagina’s verantwoordelijk voor die inhoud en is Nieuwe Tijd niet aansprakelijk. Bovendien, is Nieuwe Tijd niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van berichten op de Websites die door of namens derde partijen worden verzonden.

3.3 Nieuwe Tijd gebruikt naar eer en geweten geen auteursrechtelijk beschermd materiaal op haar Websites en een verwijst naar de bron van informatie waar van toepassing en mogelijk. Nieuwe Tijd behoudt alle auteursrechten met betrekking tot de inhoud van haar Website. Publicatie van deze informatie door derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Nieuwe Tijd.

Artikel 4. Aanbiedingen en levering

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Nieuwe Tijd.

4.2 Nieuwe Tijd kan niet worden gehouden om haar aanbod gestand te doen als de klant moet kunnen hebben begrepen dat het aanbod, of een deel daarvan, een duidelijke vergissing of fout bevat.

4.3 Alle communicatie met Nieuwe Tijd met betrekking tot het product kan alleen plaatsvinden via e­mail. E­mail kan alleen worden beantwoord door Nieuwe Tijd in het Nederlands of Engels en we streven ernaar om binnen 24 uur te reageren op elke e­mail.

4.4 Betaling voor het product kan alleen worden gedaan door middel van betalingsmethoden die worden vermeld op de Website op het moment van aankoop. Alle opgegeven prijzen zijn enkel geldig voor de aangeboden hoeveelheden. Behalve dan expliciet schriftelijk anders vermeld zijn prijzen:
­ in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Voor betalingen aan Nieuwe Tijd wordt het Nederlandse BTW tarief toegepast;
­ exclusief invoerrechten en andere belastingen, heffingen en accijnzen;

4.5 Over de 10 dagen Nieuwe Tijd geld terug garantie. Een betaling voor het product kan binnen 10 dagen na de transactie met Nieuwe Tijd, worden teruggevorderd van Nieuwe Tijd door het product terug te sturen naar Nieuwe Tijd. De restitutie verloopt via de dezelfde betaalmethode die werd gebruikt om de aanschaf te betalen. Indien betaling is verricht in een andere valuta dan Euro, is een verschil in wisselkoers voor rekening, of in het voordeel van de betaler. Retournering is alleen mogelijk wanneer het product in volledig nieuwe en ongebruikte staat, zonder enige beschadiging of krassen is. Dit wordt beoordeeld door Nieuwe Tijd na ontvangst van uw product. Zeer belangrijk is dat de retail­verpakking van het product in originele nieuwe staat is. Daarom moet u de originele retail verpakking met manual, enz bewaren. Wanneer u uw aankoop retourneert gebruik de retail­verpakking dan niet als verzendverpakking. Tip: Bewaar de kartonnen doos die we gebruikten om uw product naar u te verzenden, dan kunt u deze gebruiken. De verzendkosten voor retourzending zijn voor koper. Het risico tijdens het transport is voor koper.

4.6 Nieuwe Tijd is verplicht te de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk te monitoren, maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld als deze wordt overschreden en in het geval deze wordt overschreden is Nieuwe Tijd niet verplicht tot eventuele schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd of leveringstijdstip geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te beëindigen of te ontbinden of te weigeren de goederen te kopen. In gevallen waarin de levertijd of leveringstijdstip buitensporig wordt overschreden moeten de partijen met elkaar in overleg treden.

4.7 Toevoegingen, wijzigingen en/of nadere bepalingen zijn alleen van kracht zijn wanneer deze per e­mail met Nieuwe Tijd zijn overeengekomen.

5. Transport en verpakking

5.1 Tenzij schriftelijk door de wederpartij te kennen gegeven aan Nieuwe Tijd en overeengekomen, is de wijze waarop verpakking, vervoer, verzending enz., van goederen zal worden uitgevoerd een zaak die uitsluitend door Nieuwe Tijd zal worden bepaald en zal worden uitgevoerd met de zorg die redelijkerwijs van Nieuwe Tijd kan worden verwacht.

5.2 Alle specifieke wensen die de wederpartij heeft met betrekking tot verpakking en/of vervoer, worden alleen uitgevoerd als de wederpartij de kosten betaalt. Bovendien heeft Nieuwe Tijd het recht om specifieke wensen van de wederpartij met betrekking tot verpakking en/of transport die niet eerder zijn uitdrukkelijk overeengekomen te weigeren.

Artikel 6. Garantie en service bepalingen

6.1 Nieuwe Tijd staat garant voor de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun beloofde kenmerken, evenals de juiste werking van de goederen door Nieuwe Tijd verstrekt. Deze garantie is geldig voor een periode van drie (3) maanden na levering (met inbegrip van een “opzicht periode”), tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2 Gebreken aan de geleverde goederen die onder de garantie vallen zullen, uitsluitend ter beoordeling van Nieuwe Tijd, worden hersteld of de goederen zullen worden vervangen.

Artikel 7. Privacy

7.1 Nieuwe Tijd respecteert de privacy van bezoekers van haar Websites en van degenen die contact met ons per e­mail opnemen. Nieuwe Tijd is de enige eigenaar van de informatie verkregen door middel van deze middelen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt niet gedeeld met, verkocht of verhuurd aan derden door Nieuwe Tijd, tenzij anders aangegeven of geaccordeerd door de bezoeker.

7.2 Nieuwe Tijd verzamelt niet­persoonsgebonden, anonieme informatie over bezoekers van de Websites, om het aantal bezoekers te bepalen, evenals het type browser en besturingssysteem van de computer die wordt gebruikt, evenals het land van oorsprong van de bezoeker. De paden die van en naar de website leiden en de inhoud van de bronnen van deze paden worden beoordeeld. Deze niet ­persoonsgebonden, anonieme informatie wordt alleen gebruikt om de Websites evenals de ervaring van bezoekers van de Websites te verbeteren.