ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden gezien als onderdeel van de overeenkomst die wordt gesloten tussen de cliënt, hierna genoemd opdrachtgever, en de opdrachtnemer, hierna genoemd U.

DEFINITIES

Opdrachtnemer: statutair gevestigd op de Heemskerkstraat 6, 2613 AL Delft.

Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst of opdracht is aangegaan.

Opdracht/Overeenkomst: de overeengekomen werkzaamheden tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever. De overeenkomst kan door de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst maken tevens onderdeel uit van de overeenkomst.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is besloten.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte of opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

OFFERTE EN OVEREENKOMST

Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Opdrachtgever blijft gebonden aan de opdracht, zolang opdrachtnemer deze niet uitdrukkelijk heeft afgewezen.

De prijzen in de genoemde offertes en overeenkomsten zijn in euro’s exclusief btw.

De offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze gegevens onjuist of niet volledig zijn zal de offerte worden aangepast op basis van de juiste gegevens.

DUUR OVEREENKOMST

De duur van de overeenkomst is afhankelijk van de opdracht. De training of coaching bepaalt het aantal dagen/dagdelen.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Opdrachten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn tot stand gekomen:

  1. a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel
  2. b) door aanvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Het staat opdrachtnemer vrij in het plaatsen van medewerkers voor de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Het staat opdrachtnemer vrij om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist.

Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de door opdrachtnemer gewenste faciliteiten voor zover deze nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien opdrachtnemer extra werkzaamheden dient te verrichten voor een goede uitvoering van de opdracht, is opdrachtnemer slechts toegestaan om hiervoor kosten in rekening te brengen, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

INFORMATIEVERSTREKKING

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen.

Informatie omtrent persoonlijke gegevens zal met uiterste zorgvuldigheid worden ingewonnen. Uitgangspunt is dat de persoonlijke gegevens eigendom van de opdrachtgever blijven en daar ook naar moet worden omgegaan door opdrachtnemer.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

De door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door opdrachtnemer niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de opdracht en in het belang de privacy van opdrachtgever, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.

ANNULERING

Indien een aan opdrachtnemer gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan opdrachtnemer te betalen volgens onderstaand schema, berekend over het afgesproken bedrag van de overeenkomst of het geannuleerde gedeelte daarvan:

  1. a) bij annulering meer dan 4 weken voor het tijdstip waarop de opdracht zal plaatsvinden is opdrachtgever niet gehouden enige schadevergoeding aan opdrachtnemer te betalen;
  2. b) bij annulering tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de opdracht is opdrachtgever gehouden 35% van het factuurbedrag te betalen;
  3. c) bij annulering tussen 2 weken en 1 week voorafgaand aan de opdracht is opdrachtgever gehouden 50% van het factuurbedrag te betalen;
  4. d) bij annulering tussen 7 en 3 dagen voor de opdracht is opdrachtgever gehouden 80% van het factuurbedrag te betalen;
  5. e) bij annulering binnen 3 dagen voor de opdracht is opdrachtgever gehouden 100% van het factuurbedrag te betalen.

Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop opdrachtnemer kennis heeft genomen van de annulering per post of per e-mail.

In alle gevallen van annulering is opdrachtgever, naast hetgeen tot nu toe is vermeld, aan U verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie ten behoeve van die opdracht, inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot een betalingsverplichting van opdrachtnemer leiden en reeds uitgevoerde voorbereiding ten behoeve van de opdracht.

Indien de opdrachtgever in gebreke is met de overeenkomst, kan opdrachtnemer de opdracht per direct annuleren.

Opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht ter plekke en per direct te annuleren in het geval van calamiteiten, dan wel indien de opdrachtgever handelt in strijd met redelijkheid en billijkheid.

De betalingsverplichting blijft onverminderd bestaan bij de opdrachtgever. Wel zal in het geval van calamiteiten de opdrachtnemer altijd de geannuleerde training, begeleiding of coaching in overleg met opdrachtgever opnieuw gaan inplannen.

AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van opzet, grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 20% van het factuurbedrag.

Opdrachtnemer is op geen enkele manier aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door opdrachtgever of een cliënt van opdrachtgever.

Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

  1. a) bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer.
  2. b) bij opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor opdrachtgever zich heeft verzekerd.

Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

BETALING

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door opdrachtnemer ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Opdrachtnemer factureert vooraf.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% (bij particulieren) en 10% (bij bedrijven) per maand of een gedeelte daarvan. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van (aanvraag van) faillissement en beslaglegging van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

Beide partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk beëindigen.

BEËINDIGING OPDRACHT

Elke opdracht eindigt op de vermelde data, zoals afgesproken in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever. Tussentijds afgebroken of beëindigde opdrachten zullen onverminderd gefactureerd worden naar het deel van de opdracht dat is uitgevoerd.

OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van opdrachtnemer verhinderen of beperken.

In het geval dat opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat opdrachtnemer gehouden is om enige door opdrachtgever geleden schade te vergoeden, met inachtneming van maatstaven naar redelijkheid en billijkheid.

In het geval dat opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, is opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van opdrachtnemer te voldoen.

GEHEIMHOUDING

Opdrachtnemer is tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever in alle vertrouwen ter beschikking worden gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

KLACHTEN EN RECLAME

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever gedurende de opdracht, dan wel uiterlijk één maand na afronding van de opdracht schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer terecht reclameert, is opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.

Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

OVERIGE BEPALINGEN

Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe opdrachtnemer door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor opdrachtnemer verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

Mocht in de toekomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtnemer en opdrachtgever de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.

Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Opdrachtnemer zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

GESCHILLEN

Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.